USTROJSTVO

Tijela Ustanove

1. Upravno vijeće

Centrom  upravlja Upravno vijeće koje ima 5 članova. Predsjednika i članove  Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na mandat  od 4 godine. U Upravno vijeće imenuju se:

Sjednice Upravnog vijeća:

-Pozivi na sjednice Upravnog vijeća:

2019 Poziv na 1. sjednicu UV
2019 Poziv na 2. sjednicu UV
2019 Poziv na 3. sjednicu UV
2019 Poziv na 4. sjednicu UV
2020 Poziv na 5.sjednicu UV
2020 Poziv na 6. sjednicu UV
2020_Poziv na 7.sjednicu UV
2021_Poziv na 8.sjednicu UV
2021 Poziv na 9.sjednicu UV


-Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća:

2019 Zapisnik 1. sjednice UV
2019 Zapisnik 1. sjednice UV_F
2019 Zapisnik 2. sjednice _ Prilog III_o izboru ravnatelja
2019 Zapisnik 2. sjednice _ Prilog III_o izboru ravnatelja_F
2019_Zapisnik 2. sjednice UV
2019_Zapisnik 2. sjednice UV_F
2019_Zapisnik 3. sjednice UV
2019_Zapisnik 3. sjednice UV_F
2019_Zapisnik 4. sjednice UV
2019_Zapisnik 4. sjednice UV_F
2020_Zapisnik 5. sjednice UV
2020_Zapisnik 5. sjednice UV_F
2020_Zapisnik 6. sjednice UV
2020_Zapisnik 6. sjednice UV_F
2020_Zapisnik 7. sjednice UV
2020_Zapisnik 7. sjednice UV_F
2021_Zapisnik 8. sjednice UV
2021_Zapisnik 8. sjednice UV_F
2021_Zapisnik 9. sjednice UV

-Izviješća o poslovanju Centra:

2019_1_12_Izvješće-o-poslovanju-centra
2020_1_12_Izvješće-o-poslovanju-centra
2021_1_12_Izvješće-o-poslovanju-centra

2. Ravnateljica:

Voditelj Ustanove je ravnatelj. Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće Centra uz suglasnost Vlade RH.

Željka Škaričić

+385 (0)21 340 471

e-mail: zeljka.skaricic@paprac.org

Unutarnje ustrojstvo

Željka       Škaričić, ravnateljica
Tel:       021/340471
E-pošta: zeljka.skaricic@paprac.org
 

Marko Prem,       zamjenik ravnateljice
Tel:       021/340475
E-pošta: marko.prem@paprac.org
     

Daria Povh-Škugor, viša voditeljica programa
Tel:       021/340478
E-pošta: daria.povh@paprac.org
 

Ivan  Sekovski, voditelj programa  
Tel:        021/340479
E-pošta: ivan.sekovski@paprac.org
     
Veronique Evers, voditeljica programa
Tel:       021/340477
E-pošta: veronique.evers@paprac.org
     

Marina Marković, voditeljica programa
Tel:       021/340476
E-pošta: marina.markovic@paprac.org
     

Ante Ivčević, voditelj programa  
Tel:       021/340480
E-pošta: ante.ivcevic@paprac.org
   

Dina Šilović, financijska koordinatorica  
Tel:       021/340473  
E-pošta: dina.silovic@paprac.org
     

Lada  Jakelić, voditeljica operativnih poslova
Tel:       021/340471
E-pošta: lada.jakelic@paprac.org
   
Nada Giljanović, pomoćna djelatnica